Niniejszy Regulamin postępowania stanowi uzupełnienie do Warunków korzystania z usług Ubisoft. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnoszących do zasad postępowania prosimy o odwoływanie się do tych warunków.

źródło: rainbow6.ubi.com

Regulamin postępowania w Rainbow Six Siege

Odpowiedzialność:

Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za działania lub komentarze czynione przez użytkowników w różnych obszarach gry, na forach lub w mediach społecznościowych. Ubisoft zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej i każdej treści opublikowanej przez użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia czy poinformowania.

Zdecydowanie odradzamy podawanie komukolwiek jakichkolwiek informacji osobistych lub dotyczących konta. W szczególności dotyczy to informacji służących identyfikacji użytkownika (PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres zamieszkania, itd.) lub zdobyciu dostępu do konta (adres poczty internetowej, odpowiedź na pytanie osobiste itd.).

Pamiętaj, że przedstawiciel Ubisoftu nigdy nie poprosi cię o podanie hasła.
Regulamin postępowania:

Grając w Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, musisz szanować innych użytkowników oraz ich prawa.

Poniższe zasady dotyczą wszystkich graczy, a ich przestrzeganie będzie egzekwowane przez personel firmy Ubisoft:
Każde podejrzenie pogwałcenia zasad Regulaminu postępowania lub Warunków korzystania z usług uruchomi postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez personel firmy Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub skasowania dowolnego konta użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia lub poinformowania.
Podczas korzystania z usług świadczonych przez Ubisoft użytkownicy nie mogą przeprowadzać żadnych działań niezgodnych z prawem, zachęcać do nich, ani prowadzić rozmów na ich temat.
Użytkownicy muszą stosować się do poleceń wydawanych im przez personel firmy Ubisoft. Niezastosowanie się użytkownika do dowolnej prośby wystosowanej doń przez pracownika firmy Ubisoft będzie traktowane jako pogwałcenie Regulaminu postępowania i może skutkować zawieszeniem lub odebraniem konta.
Użytkownik ma obowiązek szanować zasady wymienione w niniejszym Regulaminie postępowania podczas korzystania z usług świadczonych przez Ubisoft oraz grę Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. W poniższej liście zawarto przykłady zabronionego zachowania, które jednak nie wyczerpują wszystkich niedopuszczalnych form zachowania.

Zachowanie zabronione:

Nie wolno nękać ani prześladować innych graczy za pomocą komunikatów werbalnych lub pisemnych. Ubisoft nie będzie tolerować żadnych przejawów nękania, a w przypadku pojawienia się takiego zachowania może być zmuszony zawiesić lub zablokować gracza.
Zakazane są wszelkie wypowiedzi lub treści uznane za nielegalne, niebezpieczne, zawierające groźby, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, zniesławiające, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, szowinistyczne lub stanowiące nękanie. Zakaz ten dotyczy także wypowiedzi na forach, poprzez chat w grze lub VOIP.
Podszywanie się pod dowolnego innego gracza lub pracownika firmy Ubisoft jest surowo zabronione.
Zakazane jest każde zachowanie, które zakłóca korzystanie z gry na serwerze gry, forach lub dowolnym innym medium prowadzonym przez firmę Ubisoft. Zakaz ten dotyczy między innymi, lecz nie wyłącznie spamowania, reklamowania i namawiania do korzystania z innych produktów.
Werbalne lub pisemne obrażanie pracowników firmy Ubisoft nie będzie tolerowane i może skutkować zawieszeniem lub skasowaniem konta.
Wykorzystywanie makr jest zakazane i może skutkować zawieszeniem lub odebraniem konta.
Surowo zabrania się prób edytowania, psucia lub zmieniania kodu gry lub serwera. Każde takie zachowanie będzie skutkowało natychmiastową likwidacją konta, a może nawet prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i/lub sankcji karnych.
Korzystanie z klientów trzecich stron służących hakowaniu, oszukiwaniu oraz używania botów jest ściśle zakazane.

Nazwy użytkowników:

Poniższe zasady wyjaśniają, jakie nazwy użytkowników są niedopuszczalne:

Nie wolno używać nazwy, która stoi w sprzeczności z Regulaminem postępowania, m.in. nazw o charakterze nienawistnym, rasistowskim, zniesławiającym, szowinistycznym, obscenicznym, wulgarnym lub pornograficznym, ani żadnych innych obraźliwych.
Nie wolno używać nazwy, która prowadzi do nękania lub oczerniania innych użytkowników. Nie wolno używać nazwy należącej do pracownika firmy Ubisoft.
Nie wolno używać nazwy postaci, przedmiotu lub produktu chronionego prawem autorskim lub będącego znakiem towarowym.
Nie wolno używać nazwy pochodzącej lub nawiązującej do kultury popularnej lub mediów.
Nie wolno używać nazwy o konotacjach religijnych lub historycznych.
Nie wolno używać nazwy powiązanej z organizacjami lub działalnością terrorystyczną.
Prawo do korzystania z nazw związanych z licencją do Tom Clancy’s Rainbow Six Siege jest ściśle zastrzeżone dla firmy Ubisoft.
Nie wolno używać nazw odwołujących się do choroby, lekarstw, narkotyków lub alkoholu.
Nie wolno używać żadnej nazwy, która łamie powyższe zasady poprzez asocjację pomiędzy imieniem i nazwiskiem.
Nie wolno używać nazwy zawierającej literówki bądź pisanej w taki sposób, by łamała powyższe zasady.

Bezpieczeństwo konta:

Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za bezpieczeństwo jego konta, włączając w to ochronę systemu oraz konta przed próbami przejęcia.

Mimo to Ubisoft zobowiązuje się do udzielenia wsparcia użytkownikowi, który podejrzewa, że jego konto jest zagrożone lub zostało przejęte. Jeśli okaże się, że konto zostało ukradzione lub użyte przez nieuprawnioną osobę trzecią, dalsze postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone przez personel Ubisoftu, zaś podczas jego trwania dane konto będzie zablokowane.

Ubisoft nie gwarantuje kompensacji za szkody wynikłe z nieprawnego użycia konta. Wyłącznie wyniki postępowania wyjaśniającego mogą stać się przyczyną do podjęcia niezbędnych czynności.

Każdy przypadek piractwa lub kradzieży konta będzie karany i może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub sankcji karnych.

Dział Obsługi Klienta:

Dział Obsługi Klienta służy użytkownikom pomocą przy każdym problemie, jaki może pojawić się w grze. Możesz się z nim skontaktować poprzez grę lub korzystając ze wsparcia na stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy niewyczerpującą listę zasad świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta:

Otrzymasz szybką odpowiedź na pytanie lub zgłoszony problem. Prędkość udzielenia odpowiedzi zależeć będzie od obciążenia pracą Działu Obsługi Klienta.
Uczynimy co w naszej mocy, aby w ramach naszej pracy nie ingerować ani nie zakłócać gry, chyba że będzie to konieczne.
Wszyscy nasi użytkownicy są traktowani jednakowo.
Każdy przypadek, który można uznać za złamanie zasad, będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego. W naszych działaniach kierować się będziemy zasadą domniemania niewinności użytkownika.
Wszystkie sankcje stosować będziemy tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę skalę naruszenia, okoliczności oraz historię konta.
Wszelka korespondencja pomiędzy użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta jest poufna i nie będzie ujawniona innym użytkownikom.

Zasady postępowania dyscyplinarnego:

Ubisoft pragnie zapewnić użytkownikom przyjazne środowisko, zarówno podczas rozgrywki, jak i na forach. Liczymy się jednak z przypadkami naruszenia Regulaminu postępowania. Kiedy to nastąpi, Dział Obsługi Klienta przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i dołoży wszelkich starań, by osoby zaangażowane potraktować sprawiedliwie i uczciwie. W zależności od powagi naruszenia i historii gracza Dział Obsługi Klienta może podjąć jedno z poniższych działań:

Istnieje możliwość, że nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.
Na ręce użytkownika, który popełnił błąd, może zostać wystosowane ostrzeżenie. W takim wypadku użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, a szczegóły dotyczące przyczyn ostrzeżenia oraz opis przedsięwziętych działań zostaną odnotowane na jego koncie.
Gracz może zostać zawieszony na okres od kilku godzin do maksymalnie 15 dni lub jego konto może zostać zablokowane na stałe. Kara zostanie odnotowana na jego koncie, a gracz otrzyma pocztą elektroniczną powiadomienie o powodach, nałożeniu kary oraz okresie jej trwania.
Konto gracza może zostać zlikwidowane. Oznacza to, że dostęp gracza do gry zostanie zablokowany na czas nieokreślony. Gracz otrzyma pocztą elektroniczną powiadomienie wyszczególniające przyczyny kary oraz okoliczności towarzyszące.

Poniżej podano przykłady zachowania, które może prowadzić do zablokowania konta, skutkującego pozbawieniem gracza możliwości grania w sieci lub w inny sposób ograniczającego dostęp do gry:

Oszukiwanie/modowanie/hakowanie: gracz korzysta ze zmodyfikowanej wersji klienta gry lub oprogramowania trzeciej strony, które zapewnia mu nieuczciwą przewagę (przezroczyste ściany, poprawa celowania, itp.) lub w poważny sposób utrudnia innym korzystanie z gry:
Pierwsze wykroczenie: zawieszenie czasowe na okres maksymalnie 15 dni
Kolejne wykroczenia: zablokowanie na stałe
Obraźliwy język lub zachowanie/groźby: wypisywanie lub publikowanie (na forach publicznych, prywatnych chatach lub na VOIP) dowolnych treści naruszających niniejszy Regulamin postępowania
Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie
Drugie wykroczenie: zawieszenie czasowe
Kolejne wykroczenia: zablokowanie konta na forum
Nękanie: nękanie lub poważne prześladowanie innych graczy za pomocą komunikatów werbalnych lub pisemnych w grze lub poza nią (fora publiczne, subreddit itp.)
Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie
Drugie wykroczenie: zawieszenie czasowe na 2 dni
Trzecie wykroczenie: zawieszenie czasowe na 7 dni
Kolejne wykroczenia: zablokowanie na stałe
Czas trwania zawieszenia będzie dla każdego osobnego przypadku ustalany na podstawie suwerennej decyzji firmy Ubisoft.
Zakres zastosowanych środków dyscyplinarnych może odbiegać od podanej powyżej listy przykładów w zależności od powagi danego zachowania, a zastosowana kara będzie w każdym przypadku wynikać z suwerennej oceny firmy Ubisoft.
Ubisoft będzie dokonywał suwerennej oceny blokad graczy zastosowanych przez partnerów. Jeśli gracz zostanie zablokowany przez partnera, może zostać również zablokowany w R6 Siege.

Postępowanie odwoławcze

Jeśli masz jakieś pytania bądź pragniesz odwołać się od sankcji nałożonych na twoje konto, prześlij odpowiednie pismo do Działu Obsługi Klienta, korzystając z opcji kontaktu udostępnionych na naszym portalu obsługi klienta. Pamiętaj o załączeniu wszystkich informacji dotyczących sprawy. Odpowiemy na twoje zapytanie tak szybko, jak to będzie możliwe.

Szanuj Regulamin Postępowania:

Pomóż nam w tworzeniu przyjaznej atmosfery na tej stronie, w grze i na forach. Przestrzegaj Regulaminu postępowania i zachęcaj do tego innych. Jeśli natkniesz się na gracza, który nie zaznajomił się z Regulaminem postępowania, uprzejmie zachęć go do jego przeczytania.